Notice & Take Down

Indien u van mening bent dat content die op de website Elmano.nl is geplaatst, of die via Elmano.nl wordt getoond, gelinkt of anderszins gefaciliteerd wordt in haar openbaarmaking, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan  kunt u dit aan Elmano.nl kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@elmano.nl met daarin de informatie die benodigd is om de klachtenprocedure in werking stellen.

In deze e-mail dient u de volgende informatie te vermelden:

  1. een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreukmakend is alsmede de vindplaats van deze inbreukmakende content;
  2. een nauwkeurigere beschrijving van de reden waarom content inbreukmakend is;
  3. bewijs dat content inbreukmakend is;
  4. contactgegevens die Elmona.nl in staat stelt contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres).

U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de klachtenprocedure zal op u worden verhaald. U vrijwaart Elmano.nl nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien uw klacht volgens Elmano.nl voldoet aan bovenstaande vereisten, zal Elmano.nl de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Elmano.nl zal de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de het door u aangedragen bewijsmateriaal. Na beoordeling van uw klacht beslist Elmano.nl of zij de content definitief verwijderd zal laten of weer terug op de website zal plaatsen. U wordt van het besluit van Elmano.nl per e-mail op de hoogte gebracht.

Elmano.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van inbreukmakende content op de website van Elmano.nl. Het voorlopig verwijderen van content, kan niet worden gezien als een erkenning van het inbreukmakende karakter van de desbetreffende content.